Teisinės aktai

Teisės aktai

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys gimnazijos veiklą: 
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas
Viešųjų pirkimų įstatymas

Geros mokyklos koncepcija

https://www.smm.lt/web/lt/pedagogams/ugdymas/gera-mokykla

Ikimokyklinį ugdymą reglamentuojantys teisės aktai

http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimo-sistema-ikimokyklinis-ugdymas

http://www.kaunas.lt/svietimas/ikimokyklinis-ugdymas

Priešmokyklinį ugdymą reglamentuojantys teisės aktai

http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-priesmokyklinis-ugdymas

http://www.kaunas.lt/svietimas/priesmokyklinis-ugdymas

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3B14F18E2B3C

Vaiko teisių konvencija

https://www.e-tar.lt/acc/legalAct.html?documentId=TAR.2FB4C5F44B52

Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e3c38860c53111e5a141fecd4d43d786

Su kitais darželio veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje 

 www.smm.lt.