„Varpelio“ grupė

Varpelio grupėj smagiai gyvenam, dainas dainuojam, rateliais einam.

Priešmokyklinio amžiaus vaikų grupė
Mokytojos:  priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Dalia Juravičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Virginija Vaičiulienė
Mokytojos padėjėja Tetyana Strymaitene

Grupės veikloje vaikai ugdomi žadinant tautinio tapatumo jausmą – per tautosaką, tautodailę, etnomuziką. Skatinamas vaikų bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių lavinimas, veikla grupelėmis, taikomas projektinis metodas, vykdoma tarptautinė Zipio programa.