Etiudas

Vaikų ugdymo pasiekimų vertinimas

        Vaiko pasiekimų vertinimas yra nuolatinis informacijos kaupimas apie įgyjamus vaiko gebėjimus, ugdymosi pasiekimus, daromą pažangą. Vertindami siekiame pažinti vaiką, išsiaiškinti jo poreikius ir galimybes. Apie daromą pažangą ir problemas informuojame tėvus. Grupės vaikų pasiekimai, laimėjimai aptariami mokytojų tarybos pasitarimuose, grupės tėvų susirinkimuose. Apie konkretaus vaiko įgyjamus gebėjimus ir problemas kalbamasi su tėvais individualiai.

       Pagrindinės vaiko pasiekimų vertintojos yra grupių auklėtojos. Jų informaciją apie vaikus papildo korekcijos specialistės ir meno pedagogės. Vaikui pradėjus lankyti įstaigą, išsiaiškinami tėvų lūkesčiai, jų nuomonė apie vaiko gebėjimus, polinkius, pomėgius, norus. Tėvai užpildo anketas.

        Įgyjami vaiko gebėjimai vertinami nuolat stebint jį ugdymo procese. Vaiko ugdymosi pasiekimai, kuriuos fiksuoja auklėtojos ir tėvai, kaupiami Vaiko aplanke. Jame talpinama pedagogių, tėvų informacija apie vaiko pasiekimus, vaiko kalbos, veiklos pavyzdžiai, vaiko gauti apdovanojimai. Vaiko aplanke talpinamos ir pačių vaikų mintys, auklėtojų užrašyta vaikų žodinė kūryba, žodžiai naujadarai, taip pat – vaiko dailės darbai, vaikų gyvenimo darželyje nuotraukos, konkursuose, festivaliuose laimėti diplomai.Grupių auklėtojos vertina vaiko gebėjimus pagal Ikimokyklinio vaikų ugdymo programoje numatytas devynias ugdymo sritis du kartus metuose. Pirmas vertinimas atliekamas spalio mėnesį, antras – gegužės mėnesį. Vaikų įgyjami gebėjimai vertinami pagal Ikimokyklinio (2-3 m., 3-4 m., 4-5 m. ir 5-6 m.) amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo anketas, kurios parengtos atsižvelgiant į įstaigos vaikų ugdymo programoje pateiktas 9 ugdymo sritis ir pagal Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą. Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimai vertinami vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa. Vaikui, pereinant į priešmokyklinio ugdymo grupę, aplankas perduodamas priešmokyklinio ugdymo pedagogei, kuri jį kaupia toliau ir atiduoda šeimai, kai vaikas išeina į mokyklą. 

     Pedagogės planuoja vaikų ugdymo procesą visai grupei, grupelėse, individualiai. Auklėtojos parengia grupės vaikų pasiekimų ir pažangos suvestinę, kurioje išryškėja pasiekti ir siekiami įgyti vaikų gebėjimai.  

    Mokslo metų pabaigoje sudaroma bendra darželio vaikų pasiekimų ir pažangos įvertinimo suvestinė. Išvados pateikiamos pedagogėms nurodant bendrą darželio vaikų ugdymosi pasiekimų ir pažangos būklę, išryškėjusius pasiekimus ir tobulintinas sritis.

Loading


Svetainė atnaujinta: 2018 02 22
© 2018 Etiudas. Visos teisės saugomos