Vaikų pasiekimų vertinimas

 Vaiko pasiekimų vertinimas yra nuolatinis informacijos kaupimas apie įgyjamus vaiko gebėjimus, ugdymosi pasiekimus, daromą pažangą. Vertindami siekiame pažinti vaiką, išsiaiškinti jo poreikius ir galimybes. Apie daromą pažangą ir problemas informuojame tėvus.

Grupės vaikų pasiekimai, laimėjimai aptariami mokytojų tarybos pasitarimuose, grupės tėvų susirinkimuose. Apie konkretaus vaiko įgyjamus gebėjimus ir problemas kalbamasi su tėvais individualiai. Pagrindinės vaiko pasiekimų vertintojos yra grupių auklėtojos. Jų informaciją apie vaikus papildo korekcijos specialistės ir meno pedagogės.

Vaikui pradėjus lankyti įstaigą, išsiaiškinami tėvų lūkesčiai, jų nuomonė apie vaiko gebėjimus, polinkius, pomėgius, norus. Tėvai užpildo anketas.

Įgyjami vaiko gebėjimai vertinami nuolat stebint jį ugdymo procese. Vaiko ugdymosi pasiekimai kaupiami Vaiko aplanke. Jame talpinama auklėtojų užrašyta vaikų žodinė kūryba, žodžiai naujadarai, vaikų kūrybos knygelės, užduotėlės rankai lavinti, dailės darbai, gyvenimo darželyje nuotraukos, konkursuose, festivaliuose laimėti diplomai.

Vaikui  pereinant į priešmokyklinio ugdymo grupę aplankas perduodamas priešmokyklinio ugdymo pedagogei. Aplankas kaupiamas toliau ir atiduodamas šeimai, kai vaikas išeina į mokyklą.

Ikimokyklinio amžiaus vaikai ugdomi vadovaujantis Menų darželio „Etiudas“ ikimokyklinio ugdymo programa.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne Mūsų Darželis. Du kartus metuose grupių auklėtojos įvertina kiekvieno vaiko gebėjimus pagal Ikimokyklinio vaikų ugdymo programoje numatytas devynias ugdymo sritis. Pirmas įvertinimas atliekamas rugsėjo mėnesį. Jo metu išsiaiškinami vaiko gebėjimai, patirtis, individualūs ypatumai. Numatomi vaikų ugdymo prioritetai, kryptys, būdai, individualizavimo, paramos formos. Antrojo įvertinimo metu – gegužės mėnesį nustatoma individuali kiekvieno vaiko pažanga, pasiekta per mokslo metus. Analizuodama šiuos duomenis pedagogė planuoja vaikų ugdymo procesą visai grupei, grupelėse, individualiai. Mokslo metų pabaigoje sudaroma bendra darželio vaikų pasiekimų ir pažangos įvertinimo suvestinė. Išvados pateikiamos mokytojų tarybos pasitarime, nurodant bendrą darželio vaikų ugdymosi pasiekimų ir pažangos būklę, išryškėjusius pasiekimus ir tobulintinas sritis.

 

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą (2014).

Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimai vertinami pagal menų darželio „Etiudas“ sukurtą priešmokyklinio amžiaus vaikų vertinimo metodiką. Pirmas įvertinimas atliekamas rugsėjo mėnesį. Jo metu išsiaiškinami priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimai, patirtis, individualūs ypatumai. Numatomi vaikų ugdymo prioritetai, kryptys, būdai, individualizavimo, paramos formos. Antrojo įvertinimo metu – gegužės mėnesį nustatoma individuali kiekvieno vaiko pažanga, pasiekta per mokslo metus. Pasiekimų vertinimas skirtas padėti vaikui augti, tobulėti, bręsti, sėkmingai pasirengti mokymuisi mokykloje. Kompetencijų įvertinimas grindžiamas ilgalaikiu vaiko stebėjimu ir informacijos iš įvairių šaltinių kaupimu bei apibendrinimu. Vaiko daroma pažanga yra vertinama nuolat, pasirenkant vertinimo būdus ir metodus: stebėjimą, pokalbį, diskusiją, dailės darbų aprašą ir veiklos analizę. Vertinimo išvados pateikiamos aprašomuoju būdu – trumpais komentarais, nusakančiais, kokios yra stipriosios vaiko pusės, kas pasiekta, kokių dar yra sunkumų ir kas siektina. Numatoma vaiko ugdymo ir ugdymosi perspektyva, tikslingai naudojant informaciją apie vaiko pasiekimus ir daromą pažangą darbui su šeima, kitais ugdymo proceso dalyviais. Vaikų pasiekimai ir pažanga aptariama individualiai su tėvais (globėjais), ne rečiau kaip 2 kartus per metus (rugsėjo/spalio mėn. ir gegužės mėn.).