Uždaviniai

  1. Skatinti vaiko pasitikėjimą savimi, išlaisvinti jį saviraiškai ir kūrybai.
  2. Žadinti estetinį jautrumą gamtai, žmogui, kultūrai, ugdyti meninį skonį.
  3. Diegti bendražmogiškųjų vertybių pajautimą, intuityvų suvokimą.
  4. Atskleisti žodžio, judesio, garso, vaizdo, spalvos ir kitus meno kalbos savitumus, juos išbandyti, pajusti, intuityviai suvokti, emociškai vertinti.
  5. Ugdyti specialiųjų poreikių vaikus meno priemonėmis.
  6. Rūpintis gabių vaikų ugdymusi.
  7. Sudaryti sąlygas vaikams įgyti meninius, dorinius, socialinius, sveikatos saugojimo, pažinimo, lietuvių kalbos gebėjimus.