Prioritetinės veiklos kryptys

Menų darželyje „Etiudas“ taikomas meno metodas – meninės raiškos būdų sistema, kai meno priemonėmis ir veiksmais siekiame visuminio vaikų ugdymo tikslo. Vaikų ugdymo turinys praplėstas ir pagilintas pagrindines meno šakas atstovaujančiomis ugdymo sritimis: daile, muzika, šokiu, teatru

Teigiame, kad vaikų ugdymo procese svarbiausieji veikėjai yra vaikas ir ugdytojas.  Formuluojant meninio ugdymo tikslus svarbiausia: vaiko kaip asmens tobulėjimas ir meno kaip kultūros srities perėmimas, puoselėjimas, naudojimas, kūrimas. Šiame procese realizuojami dvasiniai, kultūriniai, socialiniai, komunikaciniai, psichofiziniai asmens bei visuomenės poreikiai.

Atsižvelgiame į keturis ypatumus, nurodytus meninį ugdymą apibrėžiančiuose valstybiniuose dokumentuose (Bendrosios programos ir išsilavinimo standartai, 2003; Meninio ugdymo plėtotės nuostatos ir jų įgyvendinimo priemonės, 2002):

  • menas laikomas tam tikra kalba ir bendravimo priemone, kurią suprasti bei vartoti reikia meninės ir estetinės kompetencijos;
  • pabrėžiamas meninio ugdymo reikalingumas kiekvienam vaikui;
  • svarbiu tikslu laikomas estetinio ir meninio suvokimo ugdymas;
  • pripažįstant meninių gebėjimų įvairiapusiškumą ryškinama meno įtaka intelekto raiškai.

Pripažindami išvardytų ypatumų svarbą ikimokykliniame amžiuje, menų darželio „Etiudas“ programoje vadovaujamės 2-6 metų vaikų poreikiaisgebėjimais ir meno ypatumais. Darželyje ugdome vaikų estetinį jautrumą gamtai, žmogui, žmogaus sukurtai aplinkai, laviname meninį skonį, intuityvų suvokimą, emocinį vertinimą. Sudarome galimybes vaikams įgyti visas mokymuisi mokykloje reikalingas kompetencijas.