Mokesčio už darželį tvarka

DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/99d5ab10efef11e99681cd81dcdca52c

aprašo pakeitimas

Dėl-mėnesinio-mokesčio-už-ikimokyklinio-amžiaus-vaikų-ugdymą-Kauno-miesto-2020-m.-sausio-1-d

Mokėjimo už darželį aprašo pakeitimai T-154

Vaiko praleistų dienų dėl ligos pateisinimas

Tėvai (globėjai), vaikui susirgus, pirmą dieną iki 9.00 val. praneša auklėtojai apie vaiko ligą.

Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai (globėjai) vaiko praleistas dienas dėl ligos gali pateisinti rašytiniu paaiškinimu.

Pirmą dieną po ligos, atvedus vaiką į darželį, paaiškinimą pateikia grupės auklėtojai.

Laiku nepranešus apie vaiko ligą, pasibaigus mėnesiui, priduodant el. lankomumo žiniaraštį  Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos atsakingam buhalteriui, dienos bus fiksuojamos kaip nepateisintos.

paaiškinimas dėl ligos